Hur kommer dina kunders värld att se ut 2025?

Dina kunders värld 2025

Den amerikanska tankesmedjan Pew Research Center har genomfört en undersökning ”Digital Life in 2025” där de frågat över två tusen forskare, teknikutvecklare och välkända IT-entreprenörer om hur de tror att världen kommer att se ut om tio år.

Här är resultaten i korthet*

Informationstekniken som elektricitet
Om tio år är vi lika beroende av informationsteknologi som vi är av elektricitet idag.

Informationsutbytet över internet kommer vara så sammanvävt med vårt dagliga liv att vi inte längre kommer ”gå online” – internet kommer att finnas där hela tiden i wearables, telefoner och andra enheter. Internet kommer vara en lika naturlig del av våra liv som elen är idag, den finns där, hela tiden.

Ökad kunskap i den globala byn
Samtidigt som fler och fler får tillgång till informationen på internet kommer kunskapsklyftorna att minska. Detta kommer i sin tur att leda till fler samarbeten, nya former av arbetslag och forskargrupper. Om televisionen lät oss se den globala byn kommer internet att göra oss till verkliga bybor i den.

Ökad medvetenhet om vårt eget beteende
Internet of Things (sakernas internet) Big data och artificiell intelligens kommer att göra oss mer medvetna om vårt eget beteende och konsekvenserna av det. Detta kommer att påverka hur vi beter oss mot våra medmänniskor, företag och institutioner. Även vår syn på andra kommer att förändras i takt med att vi får mer kunskap om vad de prioriterar att lägga sin tid på.

Världen genom flera lager av information
Wearables och Augmented reality, förstärkt verklighet, kommer att lägga lager på lager med information och förändra vårt sociala liv; hur vi dejtar, nätverkar och möter kunder. Det kommer även att vara till hjälp i allt ifrån vilken träning som passar oss bäst just den dagen till att anpassa och reglera mediciner och sjukgymnastik.

Större politisk medvetenhet
Ju fler som får tillgång till informationstekniken desto fler kommer att bli medvetna om de stora skillnaderna mellan folks tillgångar till sjukvård, rent vatten, utbildning, mat och mänskliga rättigheter. Det kommer i sin tur leda till fler fredliga folkrörelser som, likt den arabiska våren, kan genomdriva förbättringar.

Nationernas upplösning
När större delen av jordens befolkning har tillgång till internet kommer de politiska och ekonomiska nationsgränserna bli irrelevanta. Den traditionella makten nationalstaten har över människor kommer att luckras upp eftersom framtidens problem inte kommer att kunna lösas av stater utan kräver en helt annan snabbhet och möjlighet att arbeta över tidszoner, sociopolitiska system och kulturer.

Större spänningar mellan de som har och de som inte har
Om ojämlikheten tillåts öka, med en allt mindre och rikare del av befolkningen kommer sociala medier att förstärka känslan av orättvisa. De sociala medierna kommer även att underlätta utbytet av idéer på hur man gör motstånd och i värsta fall våldsam revolt.

Mer omoral, terrorism och digital brottslighet
Mobbing, stalking, fulspel och kriminalitet kommer att drabba allt fler. Digital terrorism och stora kriminella nätverk kommer vara utom all kontroll från de traditionella säkerhetssystemen. Den personliga integriteten kommer endast att kunna täckas med hjälp av ens eget kunnande.

Ökad statlig kontroll
Regeringar kommer att bli mycket mer effektiva på att använda internet som ett instrument för politisk och social kontroll. Folk i gemen kommer även vara glada att byta sin ”frihet” i den idag ”laglösa” miljön mot en mer strukturerad, reglerad och kontrollerad.

Privatlivet i utbyte mot bekvämlighet och trångsynthet
Att kunna ha ett digitalt privatliv kommer att vara förunnat ett fåtal rika, välutbildade och privilegierade. Överlag kommer människor att byta privatlivet mot att snabbt och enkelt kunna få tillgång till information, varor och tjänster. Tekniken kommer att kunna göra det allt lättare att förutspå vad vi vill ha, i takt med det kommer vi bli mindre benägna att söka svaren själva, viket kommer leda till att vår kunskapshorisont blir allt smalare.

Den nya tekniken kräver nya organisationer
De nuvarande statliga och mellanstatliga organisationerna är dåligt utrustade för att kunna hantera framväxten av nya transnationella politiska aktörer och rörelser. Det finns idag väldig få experter på virtuella stater, cyberkonflikter och digital diplomati.

Den gamla världens sönderfall
Vi är mitt inne i en process som kommer att förändra hela vår förståelse av vad det betyder att vara social, politisk, till och med själva innebörden av att vara människa. Existerande strukturer och system kommer att vara tvungna att bytas ut. Hur ska vi lösa arbetslösheten när robotar och artificiell intelligens tar över många arbeten? Hur ska vi lösa cyberbrottsligheten? Hur kommer mänskliga relationer kunna upprätthållas när man lätt kan ”byta ut” någon för minsta småsak?

Internet blir ”Internets”
Det kommer att finnas flera ”internet”. Olika internet som kommer att fylla olika funktioner. Vissa nätverk kan komma att kräva att du registrerar dig med fullständiga personuppgifter medan andra kommer att erbjuda fullständig anonymitet. Nya tekniker och nya politiska och ekonomiska beslut kommer att kräva flera olika internets.

Ökad tillgång till utbildning
Billiga anordningar kommer att vara tillgängliga världen över som gör det möjlig för alla att utbilda sig. När läskunnigheten och den matematiska färdigheten blir allmängods kommer det i sin tur att leda till en explosion nya vetenskapliga upptäckter och affärsmöjligheter.

 

Allt detta kan tyckas som en, i viss mån, skrämmande läsning men den har också inslag av stora möjligheter.

Branscher och företag kommer att falla och nya tillkommer. Vi kommer att se ändrade internetbeteenden samtidigt som tekniken kommer att göra våra val och ageranden lättare att förutse.

Företag kommer använda informationen för sin hypersegmentering och personanpassade marknadsföring.

”Det gör personlig integritet och nätneutralitet till framtidens stora demokratifråga”, säger Stefan Hyttfors (årets talare, Genombrott 2012 och föreläsare inom framtid, omvärldsbevakning och affärsutveckling).

Men rätt använt, kan vi som kunder komma att uppleva marknadsföringen som ökad service då företagen, genom informationen,  kan vända sig till oss på ett sätt som tilltalar oss och våra individuella behov.

Ladda ner whitepaper

* Källa: Byggkontakt, 21/1, 2015

Kommentera


Prenumerera på våra blogginlägg

[subscribe2]